Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Blue Creations

Onderstaand de algemene voorwaarden van Blue Creations. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Blue Creations, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met Blue Creastions verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019.

Artikel: 1 Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Blue Creations gevestigd te Vught, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17272043 diensten en producten levert, zoals onder meer omschreven in artikel 4.1, ten behoeve van Afnemer.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

 • Acceptatie: de goedkeuring door Afnemer van de door Leverancier op grond van deze Overeenkomst verrichte prestaties.
 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.
 • Beheer dan wel Beheren: het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de Website en het voorkomen van Incidenten.
 • Content management: het beheren van de inhoud en lay-out van de website.
 • Domeinnaamregistratie: het door of via Leverancier laten registreren van een domeinnaam en/of IP adres.
 • Dienstverlening: het geheel van hostingwerkzaamheden, domeinnaamregistraties en webdesign van Leverancier ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
 • Documentatie: alle door Leverancier aan Afnemer in samenhang met de Software en Hardware geleverde documenten waarin de technische- en/of functionele specificaties van de Software en/of Hardware en/of de handleiding tot gebruik van de Software en/of Hardware zijn opgenomen.
 • Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor geldende Specificaties.
 • Hosting: de activiteiten van Leverancier zoals beschreven in artikel 4.1 om een Website door middel van de Netwerkconfiguratie via het internet toegankelijk te maken.
 • Incidenten: een reproduceerbare en aantoonbare storing die ertoe leidt dat de Website niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van fouten in de (Programmatuur) van de Website.
 • Leverancier: Blue Creations gevestigd te Vught, Nederland, die via Websites en/of Diensten (al dan niet van derden) ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. Onder Leverancier kan mede worden begrepen een aangewezen reseller.
 • Locatie: de fysieke plaats waar de Netwerkconfiguratie zich bevindt en welke locatie in ieder geval is voorzien van een brandblusinrichting, airconditioning, beveiligingsmaatregelen, (nood)stroomvoorziening en telecommunicatieverbindingen naar het internet.
 • Netwerkconfiguratie: de apparatuur die op de te Hosten (zie Hosting) website zal worden geïnstalleerd en bijbehorende besturingsprogrammatuur en beveiligingsprogrammatuur.
 • Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door medewerkers van Leverancier.
 • Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede een (bestel)formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 • Product: ieder op grond van de Overeenkomst door of via de Websites van Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst, waaronder mede begrepen Programmatuur & Apparatuur.
 • Programmatuur: programma's in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende website(s) en documentatie.
 • Registry: de organisatie welke houdergegevens, administratieve contactpersonen en technische contactgegevens in een database in beheer heeft. De Registry beheert de registraties van de domeinnamen onder het TLD.
 • Specificaties: alle technische en functionele eigenschappen van de Software en/of Hardware die zijn vervat in de Documentatie en/of in een ander document geaccordeerd door Leverancier en Afnemer.
 • Startdatum: datum vanaf wanneer de Overeenkomst van kracht is.
 • TLD: Afkorting voor: Top Level Domain. Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een land (.nl voor Nederland) of type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf, .net voor een openbaar netwerk).
 • Website: de website te vinden op de domeinnaam: www.bluecreations.nl of andere in beheer van Leverancier zijnde websites waarop zij onder meer haar diensten en producten aan derden ter beschikking stelt, dan wel een (onderdeel van een) website welke in opdracht van Afnemer wordt ontwikkeld door Leverancier en/of door haar ingeschakelde derden.
 • Website ontwikkeling: het door Leverancier voor de Afnemer ontwikkelen en plaatsen van een website en/of (mobiele) applicatie op het netwerk van Leverancier of andere netwerken en alle daarmee samenhangende activiteiten zoals aanmelding bij zoekmachines en promotie.

Artikel 2: Toepasselijkheid
 

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer c.q. bezoeker van de Website.

2.3 Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop) Voorwaarden uitgesloten.

2.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

2.6 Ingeval op enige bepaling in de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst, aanbiedingen en offertes

3.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand indien de Leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. Bevestiging van de Leverancier wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien Afnemer toegang tot diensten van Leverancier krijgt via de Website.

3.2 Afnemer plaatst in beginsel een bestelling via internet waarin zij verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Afnemer gaat er mee akkoord dat domeinnamen en overige producten direct geregistreerd en geleverd worden. Leverancier is gerechtigd te wachten met levering totdat betaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Bestellingen mogen ook tot stand komen indien Afnemer een telefonische opdracht of opdracht via internet geeft en zich daarbij identificeert door middel van een door Leverancier verstrekt wachtwoord of het wachtwoord dat op het bestelmoment het juiste wachtwoord is voor het controlpanel van het account van Afnemer.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

3.4 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Leverancier zijn persoonlijk gericht aan Afnemer of offerteaanvrager. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

3.5 Leverancier heeft het recht een order of opdracht te weigeren zonder opgave van redenen.

3.6 De door Leverancier gedane aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.7 Afwijkingen van gedane offertes binden Leverancier alleen indien deze door Leverancier schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch ook voor toekomstige opdrachten.

3.10 Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een (telefonische) bestelling zijn voor risico en rekening van Afnemer.

3.11 Door het geven van een opdracht aan of het plaatsen van een bestelling bij Leverancier verklaart Afnemer kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 4: Voorwerp van de overeenkomst

4.1. Indien Afnemer hostingdiensten afneemt kan Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende hostingdiensten (hierna: 'Diensten') uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:

a. Het beschikbaar stellen en houden van een Locatie;
b. Het beheren van een website;
c. Het ter beschikking stellen en houden van telecommunicatieverbindingen naar het internet;
d. Het beschikbaar stellen en houden van een Netwerkconfiguratie waarop Afnemer of een derde namens Afnemer de Website, Programmatuur en data kan plaatsen;
e. Het verzorgen van regelmatige back-ups van de Website, Programmatuur en de informatie die zich op de Website bevindt;
f. Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden;
g. Het leveren van gebruiksondersteuning.

Artikel 5: Informatieplichten Leverancier en Afnemer

5.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld, dan wel elektronisch ter beschikking staan op de Websites.

5.2 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van de inhoud en het desgewenst opslaan of printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

5.3 Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

5.4 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.

5.5 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.

5.6 Leverancier draagt er zorg voor Afnemer tijdig op de hoogte te stellen van de in artikel 19 (Garanties) bedoelde onderhoudswerkzaamheden.

5.7 Afnemer verplicht zich tot het geven en up to date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Prijzen en betaling door Afnemer

6.1 Afnemer betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor zover niet in de Overeenkomst vastgelegd geldt het bij Leverancier gebruikelijke onderhoudstarief. Betaling vindt plaats op de in het bestelformulier of elders op de Website door Leverancier of derden aangegeven wijze.

6.2 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.3 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

6.4 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren per e-mail of schriftelijk informeren over de financiële consequenties.

6.5 Prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen een periode van 14 dagen betaald te zijn. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

6.6 Indien Afnemer zeven dagen na aanmaning zijdens Leverancier nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft in het account door Leverancier beëindigd. Domeinnamen van Afnemer worden opgeheven en in sommige gevallen overgedragen op naam van Leverancier, zulks ter bepaling door Leverancier. Na betaling van de vorderingen en incassokosten kan Leverancier de domeinnamen weer op naam van Afnemer registreren mits deze niet door derden is geregistreerd. Eventuele overname-, en quarantaine kosten komen voor rekening van Afnemer. Leverancier kan de, in het kader van de overeenkomst, ontvangen of gegenereerde Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de Dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Afnemer alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

6.7 Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer Afnemer ten onrechte haar incasso storneert heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten € 25,-. Leverancier heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen.

6.8. Indien Afnemer een verlenging van de dienstverlening is overeengekomen met Leverancier betaalt Afnemer de overeengekomen prijs voor het opeenvolgend jaar steeds jaarlijks in dezelfde maand als die waarin de oorspronkelijke overeenkomst is gesloten.

6.9 Indien Afnemer de Overeenkomst met Leverancier beëindigt en recht op restitutie mocht bestaan, dan wordt Afnemer gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde jaartermijn en worden de wel genoten maanden dienstverlening tegen de alsdan geldende maandtarieven in rekening gebracht.

6.10 Zolang Afnemer in betalingsverzuim is, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.

6.11 Indien Afnemer een automatische incasso storneert, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.

6.12 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag administratie- herinnerings- en aanmaningskosten en de wettelijke rente verschuldigd. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimumbedrag van €40,-.

6.13 Indien Afnemer het niet eens is met de inhoud van de factuur of meent dat de factuur ten onrechte is verzonden, dient deze binnen 7 dagen schriftelijk of per e-mail gemotiveerd bezwaar aan te tekenen. Indien niet binnen 7 dagen bezwaar is ontvangen door Leverancier wordt geacht dat Afnemer de factuur akkoord heeft bevonden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7: Levering en eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door of via Leverancier of derden geleverde Producten met uitzondering van domeinnamen - blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald.

7.2 Indien het geleverde (mede) een gebruiksrecht op Intellectuele Eigendomsrechten betreft, zoals in geval van Programmatuur, wordt Afnemer na betaling eigenaar van de fysieke drager (diskette, cd-rom, et cetera) indien die wordt gebruikt en krijgt Afnemer daarvoor een gebruiksrecht onder de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in artikel 10.3. In dat geval mag Leverancier het gebruiksrecht beëindigen door mededeling aan Afnemer indien het verschuldigde niet tijdig is betaald en geen betaling volgt binnen 14 (veertien) dagen na die mededeling.

7.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.4. Alle door Leverancier aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leverancier is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Leverancier niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Leverancier. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

Artikel 8: Acceptatie

 8.1 Onverwijld nadat Leverancier Producten aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, zal Afnemer deze inspecteren. In het geval is overeengekomen dat Leverancier geleverde Producten zal installeren en/of implementeren zal Afnemer de Producten onverwijld na installatie of implementatie inspecteren.

8.2 Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in de geleverde Producten zullen door Afnemer binnen 3 (drie) dagen na aflevering (of in het geval Leverancier voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen binnen 8 (acht) dagen na de installatie) per e-mail of schriftelijk aan Leverancier worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een Gebrek of fout in geleverde Producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van Leverancier kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze Producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.

8.3 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 17 (Garanties). Na acceptatie van de Producten is Afnemer de overeengekomen vergoedingen (licentie, onderhoud, additionele dienstverlening) verschuldigd.

8.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Leverancier is Leverancier niet verplicht retourzendingen van Afnemer te accepteren.

8.5 Reclames betreft facturen dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 9: Notice and Takedown

9.1 Onverminderd het hierna in artikel 19 (Garanties) bepaalde is Leverancier gerechtigd om informatie die is geplaatst op zijn Netwerkconfiguratie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Leverancier is eveneens gerechtigd in dat geval aan Afnemer de toegang tot de Netwerkconfiguratie te ontzeggen.

9.2 Het hierna in artikel 17 (Gebruik Website(s) en content) bepaalde laat alle overige rechten van Leverancier onverlet, waaronder maar niet beperkt tot enig recht om de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.3 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9.1 of 9.2 als gevolg van een verzoek hiertoe van derden, zal Afnemer rechtstreeks met deze derde contact opnemen en Leverancier over de voortgang hiervan informeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het inroepen van de artikelen 9.1 en 9.2.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Website en de vormgeving hiervan waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder framing mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Leverancier. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

10.2 De woord- en beeldmerken op de Website van Leverancier, zijn van Leverancier en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logos op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier of de desbetreffende licentiegever.

10.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en/of Producten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten en/of Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Producten en andere daarvoor in aanmerking komende Diensten en Producten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

10.4 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

10.5 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

10.6 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

10.7 Behoudens voor zover dwingend rechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Producten te verwijderen of te omzeilen.

10.8 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Afnemer hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Leverancier vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door Leverancier geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld.

Artikel 11: Looptijd en beëindiging van overeenkomst

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, waarbij Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst expliciet akkoord gaat met opeenvolgende overeenkomsten voor telkens één jaar, met hetzelfde onderwerp als de voor het initiële jaar afgesloten overeenkomst, met een opzegtermijn van één maand.
11.2 Overeenkomsten die niet tot stand (zijn ge)komen op een wijze als beschreven in 11.1, worden na afloop van de initiële contractsperiode verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

11.3 Indien Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en Leverancier deze keuzemogelijkheid online biedt, en Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen dan wel in eigen beheer te nemen.

11.4 Indien Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen 11.1 t/m 11.3 niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractsperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van één maand.

11.5 Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 11.1 t/m 11.4 is er geen recht op restitutie.

11.6 Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

a. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

b. Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

c. Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van Afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

d. Naar het oordeel van Leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

e. Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer;

f. Afnemer komt te overlijden.

11.7 Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en beëindiging van de wederzijdse overeenkomst.

11.8 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

a. openstaande betalingen;
b. geheimhouding;
c. Intellectuele Eigendomsrechten;
d. aansprakelijkheid;

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 12: Website design

12.1. De artikelen 12 tot en met 17 zijn integraal van toepassing op de door Leverancier ontworpen en afgeleverde websites ten behoeve van Afnemer. In deze artikelen heeft het woord Website betrekking op de voor Afnemer gemaakte website.

Artikel 13: Ontwikkeling van de Website

13.1 Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de Website van Afnemer (eventueel) met invoeging van Contentmanagment. Indien Afnemer een Website op maat wenst zal Leverancier de Website ontwikkelen op basis van:

a) de Specificaties;

b) de structuur van de Website zoals gedurende het opdrachttraject tussen Partijen is overeengekomen;

c) de door Afnemer aan te leveren content en bij de ontwikkeling van de Website te gebruiken grafische gegevens.

13.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier verantwoordelijk voor het plaatsen van de conceptteksten, het afronden van de detaillering van de vormgeving en het doornemen van de eerste-tekstcorrectie-ronde met Afnemer.

13.3 Indien er in de overeenkomst een oplevertermijn is overeengekomen, zal Leverancier zich maximaal inspannen om de Website op te leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn niet wordt gehaald, ligt de bewijslast voor het al dan niet voldoen aan de maximale inspanningsverplichting bij Afnemer.

13.4 Afnemer is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de Website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.

Artikel 14: Evaluatie en Acceptatie

14.1 Nadat Leverancier de ontwikkeling van de Website conform de overeengekomen Specificaties heeft afgerond, wordt Afnemer de gelegenheid geboden om de Website te evalueren. Dit is tevens het moment van oplevering.

14.2 Gebreken die in de evaluatie in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of die door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van één maand na oplevering van de Website zullen door Leverancier kosteloos worden hersteld tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen.

14.3 Na evaluatie van de Website en eventueel herstel van Gebreken zal Afnemer de Website accepteren indien deze voldoet aan de Specificaties.

14.4 Na de evaluatie en Acceptatie van de Website zal de Website beschikbaar worden gesteld aan Afnemer.14.5 Leverancier draagt bij aanmelding van de betreffende ontworpen Website bij zoekmachines geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke plaatsing en omschrijving van de Website bij desbetreffende zoekmachines.

Artikel 15: Ontwikkeling en levering van de Website

15.1 Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de Website van Afnemer op door Partijen overeen te komen wijze. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Leverancier verstrekte informatie.

15.2 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht van en aanlevering van benodigd materiaal door Afnemer.

15.3 Tussentijdse resultaten worden door Leverancier op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

15.4 Afnemer heeft voor de beoordeling van de tussentijdse resultaten een zicht- en reactietermijn van tien dagen tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Tijdens deze zichttermijn mogen de gepubliceerde resultaten door Afnemer beoordeeld worden op kwaliteit en werking en heeft Afnemer de mogelijkheid te kennen te geven of het resultaat of de resultaten al dan niet met aanpassingen wordt geaccepteerd.

15.5 De zicht- en reactietermijn gaat in op de dag nadat de Afnemer per e-mail is geinformeerd over de publicatie van de tussentijdse resultaten op de tijdelijke internetlocatie.

15.6 Bij overschrijding van de zicht- en reactietermijn heeft Leverancier het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Hierbij vindt geen restitutie van een eventuele aanbetaling plaats.

15.7 Oplevering van een Website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de Website en nadat de betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen van Afnemer.

15.8 Leverancier zal regelmatig, doch minimaal maandelijks per e-mail over de voortgang van de werkzaamheden aan Afnemer rapporteren, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Deze rapportages worden besproken in het kader van een overleg tussen de contactpersonen van Leverancier en Afnemer. Door middel van het overleg zullen partijen inzicht geven in de door hen in de betrokken periode verrichte werkzaamheden. Partijen zullen voor de uitvoering van de Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van een Website elk een contactpersoon aanwijzen.

15.9 Partijen zullen elkaar tijdig de benodigde informatie verstrekken om de Website te kunnen realiseren of over relevante ontwikkelingen die binnen hun organisatie gaande zijn.

15.10 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

15.11 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

15.12 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Leverancier Afnemer hierover vooraf inlichten. Indien een vast honorarium was overeengekomen zal Leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Leverancier zal geen kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

15.13 In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor eventuele vertraging in de oplevering van de Website als wijziging van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden op verzoek van Afnemer.

15.14 Is met Afnemer een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Leverancier. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Afnemer door Leverancier worden geleverd, hierna te noemen meerwerk, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.15 De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 15.14 voorzien:

a. uitbreiding of wijziging van opdracht, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Afnemer is goedgekeurd;
b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Afnemer die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Leverancier kenbaar zijn gemaakt;
c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Leverancier in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Leverancier weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d. tekortschietende medewerking van Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst.

15.16 Leverancier zal indien meerwerk dreigt, Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

15.17 Afnemer is verplicht, wanneer uitvoering van het meerwerk niet gewenst is, dit binnen 8 dagen kenbaar te maken aan Leverancier. Indien een reactie uitblijft, wordt geacht dat Afnemer met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten instemt.

15.18 Meerwerk en werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen het geldende uurtarief van Leverancier aan Afnemer in rekening worden gebracht.

15.19 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek, dat wil zeggen maandelijks, in rekening worden gebracht bij Afnemer.

15.20 Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst tot het maken van een Website opzeggen, mits de opzegging schriftelijk of per e-mail en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste een maand in acht te nemen.

15.21 In geval van tussentijdse opzegging door Afnemer heeft Leverancier naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Afnemer daarvan heeft en de grond van de opzegging. Leverancier maakt daartoe een gespecificeerde nota. Verrekening van het honorarium vindt plaats op basis van het uurtarief van Leverancier. Het recht op vergoeding vervalt indien sprake is van grove nalatigheid of schuld van Leverancier bij de uitvoering van de opdracht.

15.22 Indien Afnemer na oplevering van een Website geen back-up- of onderhoudsabonnement afneemt voor deze website, worden de (grafische) bronbestanden en de bestanden van de Website nog twee maanden bewaard door Leverancier, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Neemt Afnemer aansluitend of binnen twee maanden na oplevering van diens Website een back-up- of onderhoudsabonnement hiervoor af, dan blijven de bronbestanden en de bestanden van de website bewaard zolang het back-up- of onderhoudsabonnement geldig is.

15.23 Tegen meerprijs kan Afnemer eigenaar worden van de voor de opdracht gebruikte (grafische) bronbestanden.

15.24 Na het aflopen van een back-up- of onderhoudsabonnement eindigt de bewaartermijn van Leverancier per direct tenzij het abonnement tijdig wordt verlengd en de kosten voor de nieuwe periode voor het ingaan hiervan zijn voldaan. Leverancier bewaart geen back-ups van websites of van bronbestanden indien Afnemer geen back-up- of onderhoudsabonnement heeft of indien het
back-up- of onderhoudsabonnement is verlopen. Indien Afnemer na het aflopen van een back-up- of onderhoudsabonnement opnieuw een abonnement wil afnemen zijn back-upkosten verschuldigd. De back-upkosten zijn afhankelijk van de grootte van de website, maar bedragen altijd minimaal € 25,00.

15.25 Na het verstrijken van de bewaartermijn is Leverancier niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege onmogelijkheden, onuitvoerbaarheid of extra kosten van een nieuwe opdracht vanwege het ontbreken van bronbestanden.

Artikel 16: Onderhoud van de Website

16.1 Leverancier kan een content management systeem implementeren bij de ontwikkeling van de Website, welke in beheer wordt overgedragen aan de Afnemer. Onderhoud van de Website is dan volledig de enkele verantwoordelijkheid van Afnemer en Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onderhoud.

16.2. In de Overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat Leverancier verantwoordelijk is voor het onderhoud van de Website.

16.3. Het onderhoud van de Website bestaat dan uit:

 a. het op verzoek van Afnemer aanbrengen van wijzigingen aan de Website.

 b. het aanbrengen van conceptuele wijzigingen aan de Website.

 c. het verzorgen van technische updates, indien nodig.

16.4 Leverancier zal de onderhoudswerkzaamheden onder a. en b. verrichten nadat Afnemer hiertoe schriftelijk, per e-mail of per fax heeft verzocht.

16.5. Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 4 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:

 a. het niet correct functioneren van de Website als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Afnemer, waarop of in samenhang waarmee de Website wordt gebruikt;

 b. het niet correct functioneren van de Website indien deze in samenhang met niet door Leverancier geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;

 c. gebruik van de Website dan wel content management systeem in strijd met de eventueel bijbehorende Documentatie of instructies van Leverancier of als gevolg van onzorgvuldig beheer.

Artikel 17: Gebruik website(s) en content

17.1 Afnemer is verantwoordelijk voor het aanmaken van een account en verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het geheimhouden van de toegangscodes horende bij de account die Afnemer gebruikt om de Diensten af te nemen.

17.2 Afnemer is enkel verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit hoofde van de aangemaakte account plaatsvinden.

17.3 Afnemer is verplicht om, wanneer hij zich bewust wordt van een ongeautoriseerd gebruik van de toegangscodes of van het account, Leverancier onmiddellijk te informeren over dat gebruik, zodat Leverancier het account kan deactiveren.

17.4 Afnemer krijgt met de toegang tot websites van Leverancier slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot de content welk gebruik slechts mag dienen voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. In het geval Afnemer op een website van Leverancier software downloadt van derden zijn de daarop toepasselijk licentievoorwaarden van deze derde van toepassing.

17.5 Leverancier biedt geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid en beschikbaarheid van de aangeboden software van derden. Het is Afnemer niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de websites vanuit landen waarbij de inhoud per wet is verboden. Toegang verkrijgen buiten Nederland wordt uit eigen beweging gedaan en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van Afnemer tot naleving van de lokale wetgeving.

17.6 Het is Afnemer verboden spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Leverancier, en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Leverancier, dan wel enige andere vorm van gebruik van Diensten en/of Producten te maken waarbij Afnemer mogelijk in strijd handelt met wettelijke bepalingen, dan wel schade kan toebrengen aan derden.

17.7 Indien Afnemer de Diensten en/of Producten van Leverancier gebruikt in strijd met artikel 17.6 van deze Overeenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records voor een periode van minimaal 48 uur te verwijderen. Afnemers die voor de derde keer de bepaling van artikel 17.6 overschrijden worden onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende factureringstermijn. Leverancier behoudt zich in dat geval het recht voor de domeinnamen van Afnemer op te zeggen indien Afnemer verzuimt deze weg te verhuizen.

17.8 De Afnemer zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is de Afnemer niet toegestaan de producten en diensten van Leverancier te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig.

Artikel 18: Privacy

18.1 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier gegevens verwerkt over Afnemer en het gebruik op de Website, indien hij de Website van Leverancier bezoekt, waaronder diens activiteiten op de Website, zoals de bezochte paginas, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de paginas die Afnemer heeft bezocht.

18.2 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover Afnemer Diensten van Leverancier afneemt. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, en voor publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.

18.3 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of - tegen betaling- af te schermen van publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Leverancier zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

18.4 Leverancier zal de persoonsgegevens van Afnemer zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij Leverancier daartoe wettelijk wordt verplicht.

18.5 Leverancier en haar adverteerders kunnen gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de Afnemer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken en de dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken. De cookies van de site zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door Leverancier of haar adverteerders. Afnemer kan de registratie van deze 'cookies' door de computer verhinderen door de computer zodanig te configureren.

Artikel 19: Garanties

19.1 De garantieverplichtingen van Leverancier zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

19.2 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.

19.3 In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Leverancier en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen.

19.4 Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Programmatuur en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.

19.5 Door Leverancier worden geen garanties gegeven op zaken die via Leverancier geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Leverancier verstrekte adviezen, verleende diensten en op, met behulp van geleverde Producten, gegenereerde databestanden.

19.6 In het geval Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, eigenhandig wijzigingen in de door Leverancier geleverde Producten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Leverancier dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.

19.7 Leverancier zorgt voor de in artikel 1 (Definities) genoemde Ondersteuning door middel van een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor Incidenten. Daarnaast zal Leverancier zorg dragen voor een adequate monitoring van haar Dienstverlening en op eigen initiatief Incidenten voorkomen en oplossen tot het niveau van hetgeen geldt in de relatie met de desbetreffende toeleveranciers van Leverancier.

19.8 Leverancier garandeert, dat hij een adequaat controlesysteem heeft geïmplementeerd, teneinde aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst ten aanzien van kwaliteitsbewaking te kunnen voldoen.

19.9 Beide partijen verplichten zich ertoe, zich in te spannen, de door de Leverancier ter beschikking gestelde Netwerkconfiguratie, de Programmatuur en de Website virusvrij te houden.

19.10 Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

20.1 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 19 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.

20.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Leverancier voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekte schade.

20.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

20.4 Voor zover Leverancier bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Leverancier op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

20.5 De Afnemer zal Leverancier, haar medewerkers en eventueel ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (waaronder resellers) te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Leverancier ten behoeve van de Afnemer verrichte werkzaamheden, geleverde Producten of vervaardigd maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

20.6 Indien Afnemer uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Afnemer te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Afnemer ten tijde van opdrachtgeving aan de Leverancier niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Tevens heeft Leverancier het recht om kosten die door derden aan de Leverancier zijn opgelegd, door te berekenen aan Afnemer indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van Afnemer uit naam van de voorgehouden rechtspersoon bij Leverancier.

20.7 Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de

Afnemer aangeleverde materiaal ten behoeve van de content van de Website

20.8 Leverancier aanvaardt ten opzichte van Afnemer of derden geen aansprakelijkheid voor de aan haar door Afnemer verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig

gebruik, schending van copyrights, industrieel en intellectueel eigendom daarvan door Afnemer. Afnemer vrijwaart Leverancier hiervan.

20.9 Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typ- en/of plaatsingsfouten bij het plaatsen van aangeleverde content op de Website, tenzij deze fouten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Leverancier.

Artikel 21: Overmacht

21.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot het verrichten van betaling, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

21.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht per direct de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

21.3 Indien bij overmacht Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Leverancier gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22: Geheimhouding

22.1 Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

22.2 In aanvulling op het hiervoor in artikel 21 (Overmacht) bepaalde, is Leverancier voorts gerechtigd om de NAW-gegevens van Afnemer en/of gebruikers van de Website die hierop informatie plaatsen te verstrekken indien Leverancier hiertoe een verzoek heeft ontvangen van een daartoe bevoegde instantie.

22.3 Het is Leverancier niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Afnemer een van zijn cliënten is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer.

22.4 Partijen zullen hun personeel en eventueel door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 23: Wijzigingen en aanvullingen

23.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

23.2 Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Afnemer is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van cliënt inhouden.

Artikel 24: Producten

24.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Producten ontwikkeld zullen worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Afnemer instaat.

24.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

24.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Intellectuele Eigendomsrechten), verkrijgt Afnemer het recht tot gebruik van Producten in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Afnemer ter beschikking worden gesteld en is Afnemer gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 25: Domeinnamen

25.1 Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Blue Creations vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

25.2 Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het feit dat verstrekte opdrachten voor registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen door een beschikkingsbevoegde van of namens Afnemer wordt gedaan.

25.3 Afnemer is houder van de domeinnaam en heeft daarmee gebruiksrecht op de domeinnaam bij de betreffende Registry. Door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier gaat Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betreffende Registry en komt er een overeenkomst tot stand tussen Afnemer en Registry.

25.4 Indien het domicilie adres van Leverancier wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal Afnemer als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van Leverancier naar een andere leverancier, het domicilie laten wijzigen, zodat Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

25.5 Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Leverancier.

25.6 Zolang Afnemer geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft Leverancier het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. Afnemer heeft de gelegenheid deze redirect of advertenties uit te schakelen.


Artikel 26: Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1 Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

26.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

26.3 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.

26.4 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

26.5 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

26.6 Leverancier is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Tariefsverhogingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan Afnemer kenbaar gemaakt. Afnemer is in het geval van een dergelijke bekendmaking gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, welke dan op de dag van de tariefsverhoging beëindigd zal worden.

26.7 Leverancier is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

26.8 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gedeeltelijk nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

26.9 Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of - voor zover rechtens is toegestaan - op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse.

26.10 In het geval van een geschil omtrent een domeinnaam kan elk der partijen kiezen voor geschilbeslechting via arbitrage welke arbitrage zal plaatsvinden conform de arbitrageregels van de WIPO/UDRP, welke regels zijn te vinden op http://www.wipo.int/amc/en/domains

26.11 Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Leverancier.